ششمین رویداد ردپا – انسان و فراجهان

اکثر پدیده های نوین، وقتی به کشور ما می رسند، موج سواران بر آنها سوار می شوند، از فلسفه و معنا تهی می کنند و به رنگ زرد در می آورند. متاورس هم از این قاعده بی بهره نماند. پدیده ای که هنوز هم تمامی ابعاد آن به خوبی تببین نشده است اما در ایران به خریدن رمز ارزها یا حتی معامله زمین مجازی تقلیل داده شده است. حال آنکه این پدیده چیزی به مراتب فراتر از این حرفهاست. ما نیز که بحث های توسعه، انقلاب صنعتی چهارم و در دل آن تحول دیجیتال را دنبال می کردیم، با مواجه شدن با این حد از سطحی گری بر آن شدیم تا ابعاد اصلی و مهم این پدیده را از زبان متخصصین حوزه های مختلف بشنویم و عمیق تر با آن آشنا شویم و دستکم در شکل گیری اولیه دیدگاهمان در این خصوص، دچار زرد انگاری نشده و این پدیده را صحیح تر درک و فهم کنیم.

سخنرانان ارجمندی که میزبان آنها خواهیم بوده ایم عبارتند از:

  • دکتر امین سمیع زاده ( متاورس به لحاظ فنی و تکنیکی چیست؟ )
  • دکتر امیر ناظمی ( فرالم پاسخ به کدام نیاز انسان است؟ )
  • دکتر مشکات اسدی (اقتدارگریزی یا آنارشیسم، راهی برای کسب و بازتوزیع قدرت در فضای متاورس )
  • دکتر فرشاد فاطمی اردستانی ( اقتصاد در واکنش به فراجهان )
  • دکتر غلامرضا خاکی ( عمل بر مبنای کدامین واقعیت یا واقعیت های سازمانی؟ )
  • دکتر احمد شکرچی ( متاورس در جوامع پیشامدرن )
  • دکتر ایمان میریان ( متاورس، رسانه و علوم شناختی )
  • دکتر حامد وحدتی نسب ( مغز و تکنولوژی: چگونه هر یک دیگری را می سازد؟ )
  • دکتر شاهپور دولتشاهی ( حقوق امنیت اطلاعات در متاورس )

همراهان ما در برگزاری این رویداد:

به امید دیدار