دکتر امیر حسین تکیان

ﺟﮭﺎن گیری کووید ـ 19 و لزوم توجه به پوشش همگانی ﺳﻼمت (UHC) برای مواجهه ﺑﺎ Covi-Flu

مقاله

نویسنده

29 تیر 1399

کامنت 0

لایک 1

امیرحسین تکیان ، محسن اعرابی ، هاجر حقیقی دانشکده بهداشت دانشگاه تهران ﺑرﮔردان ﭘﺎرﺳﯽ ﻣﻘﺎله ای به همین عنوان که در ﺗﺎرﯾﺦ ٢٠ آورﯾل ٢٠٢٠، اول اردﯾﺑﮭﺷت ١٣٩٩ در (British Medical Journal (BMJ منتشر شده است. در 11 مارس 2020 ، سازمان جهانی بهداشت بیماری کرونا ویروس جدید (کووید-19) را یک پاندمی جهانی اعلام کرد. این + بیشتر بخوانید...