کلیپ ـ عصر کرونا و پیچیدگی های انسانی ـ دکتر نمازی

نویسنده

08 آذر 1399

سخنرانی

برای مشاهده فیلم های مربوطه به سایت زیر مراجعه کنید :

http://www.roveed.com/Courses/Details/عصر-کرونا-و-پیچیدگی-های-انسانی/2482