کلیپ ـ تحلیل انتخابات بزرگ ـ دکتر هادیان

نویسنده

08 آذر 1399

سخنرانی

برای مشاهده فیلم های مربوطه به سایت زیر مراجعه کنید :

http://www.roveed.com/Courses/Details/تحلیل-انتخابات-بزرگ/2524