حمیدرضا نمازی

عضو هیات علمی دانشکده پزشکی تهران و دانش آموخته فلسفه

10 درنگ در باب بیماری کرونا

مقاله

نویسنده

23 تیر 1399

کامنت 0

لایک 0

یکم. اضطراب سلامت ، مفهومی نظری و بنیادین در فلسفه پزشکی است. اضطراب سلامت، نگرانی وسواس گونه ای را گویند که فرد را از خوف بیماری، بیمار می کند. مولوی شعری پرمغز دارد که "جمله شان از خوف غم در عین غم...". مراد مولوی آن است که مردمان غمگین، معمولاً از ترس غم، غمگین شده + بیشتر بخوانید...