کلیپ ـ دومین کنفرانس مدیریت منابع انسانی صنایع سلامت

نویسنده

08 آذر 1399

سخنرانی

برای مشاهده فیلم های مربوطه به سایت زیر مراجعه کنید :

http://www.roveed.com/Courses/Details/دومین-کنفرانس-مدیریت-منابع-انسانی-صنایع-سلامت/2476