هفتمین رویداد ردپا ذهن تقابل پذیر

هفتمین رویداد رد پا را به ذهن تقابل پذیر اختصاص داده ایم. این همایشِ حضوری در تاریخ پنج شنبه ۱۹ مردادماه ماه ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد.