برگزاری اولین کنفرانس صنعت سلامت ایران با تمرکز بر دارو

اولین کنفرانس صنعت سلامت ایران با تمرکز بر دارو در تاریخ ۲ و ۳ دی برگزار شد.